Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Isporuka opreme

Za izgradnju elektroenergetskih i telekomunikacijskih objekata u skladu sa zahtjevima investitora isporučujemo kompletnu opremu i materijal za:

• dalekovode
• trafo stanice
• niskonaponske mreže
• kablovske vodove
• optičke vodove
• antenske stubove

Oprema i materijal se proizvodi u skladu sa važećim međunarodno priznatim standardima i kvalitetu zahtjevanom od strane kupca.

Isporuku opreme i materijala prati dostava odgovarajućih certifikata, atesta i tehničke dokumentacije.


Isporuka opreme

Isporuka opreme